RODO

Dodano: 2018-06-11 20:03:35

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych- RODO chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych. Wiadomości na ten temat znajdą Państwo również w Polityce prywatności i Regulaminie Ogólnym, dostosowane do unormowań RODO.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Fly Park In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 2, 35- 205 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610 (dalej: Fly Park w Tarnowie).

W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw Klienci mogą skontaktować się:
- mailowo:
menager@fly-park.eu
- telefonicznie: +48 733 571 234 lub +48 796 473 161
- osobiście lub listownie: Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k. (Park Trampolin Fly Park),ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów.

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla: 

1) świadczenia usług/ wykonywania zawieranych umów (podstawa prawna przetwarzania- art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym gdy chodzi o używanie drogi elektronicznej: przede wszystkim przyjmowanie rezerwacji wstępu do Parku trampolin Fly Park i sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej www.tarnow.fly-park.eu (w ramach tego także płatności)

2) zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Fly Park w Tarnowie, w szczególności w ramach komunikacji z nimi w procesie wypełniania zamówień

3) obsługi składanych przez Użytkowników reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fly Park w Tarnowie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, reklamy- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

5) wypełniania obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)

6) obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fly Park w Tarnowie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7) w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fly Park w Tarnowie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Czas przetwarzania danych osobowych:

1) w przypadku, gdy Fly Park w Tarnowie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej

2) w przypadku, gdy Fly Park w Tarnowie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje

3) w przypadku, gdy Fly Park w Tarnowie przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku, gdy dane pozyskano w celu zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń min. cywilnoprawnych.

 

Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane przez Fly Park w Tarnowie:

1) osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownicy

2) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów

3) podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa

4) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.

 

Twoje prawa jako osoby, która przekazała swoje dane osobowe do Fly Park w Tarnowie. Przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3) prawo do usunięcia danych. Jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

4) ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw marketingowy- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń.

6) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonywania swoich praw skieruj żądanie:

- mailowo: menager@fly-park.eu

- telefonicznie: +48 733 571 234 lub +48 796 473 161

- osobiście lub listownie: Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k. (Park Trampolin Fly Park),ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów.
 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.